Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Muzyczna Rodzina

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki funkcjonowania sklepu internetowego Wydawnictwa Muzyczna Rodzina którego właścicielem jest Dominik Chmurski ul. Pietraszewicza „Lota” 11 m 22, 02-790 Warszawa, NIP: 9512254872, REGON: 386939123

DEFINICJE:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

Sprzedawca – Dominik Chmurski Wydawnictwo Muzyczna Rodzina, ul. Pietraszewicza „Lota” 11 m 22, 02-790 Warszawa, NIP: 9512254872, REGON: 386939123

Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Newsletter – informacja handlowa dotycząca Sklepu Wydawnictwo Muzyczna Rodzina w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca pod www.muzycznarodzina.pl (zakładka sklep) umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Towary.

Towar– artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w tym Produkty elektroniczne (ebooki, webinary, kursy)

Użytkownik– podmiot, który założył konto w Sklepie Internetowym Wydawnictwa Muzyczna Rodzina którego właścicielem jest Dominik Chmurski ul. Pietraszewicza „Lota” 11 m 22, 02-790 Warszawa, NIP: 9512254872, REGON:386939123

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.muzycznarodzina.pl (zakładka sklep)
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.).
 3. Sklep Internetowy, działający pod www.muzycznarodzina.pl (zakładka sklep) prowadzony jest przez Wydawnictwo Muzyczna Rodzina którego właścicielem jest Dominik Chmurski ul. Pietraszewicza „Lota” 11 m 22, 02-790 Warszawa, NIP: 9512254872, REGON: 386939123
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

2. OFERTA I CENA TOWARÓW

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.muzycznarodzina.pl
 2. Kolory Towarów mogą różnić się w stopniu minimalnym od innych egzemplarzy.
 3. Wizerunki Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości.
 4. Różnice w wyglądzie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym mogą wynikać z konfiguracji sprzętu komputerowego – w szczególności ustawień rozdzielczości i kolorów monitora.
 5. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie Internetowym,
  w szczególności opisy, parametry, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Nie zawierają kosztów przesyłki Towarów.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez podanie loginu, hasła, adresu e-mail oraz oświadczeniu o zapozaniu się z regulaminem oraz polityką prywatności.
 2. Zalogowanie się w Sklepie Internetowym następuje przy użyciu loginu i hasła.
 3. Wraz z rejestracją w Sklepie Internetowym Klient uzyskuje dostęp do konta klienta. Umożliwienie składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym następuje po uzupełnieniu niezbędnych danych w zakładce „Profil”. Klient ma możliwość modyfikacji danych oraz ich usunięcia.
 4. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji
  w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać jedynie poprzez Sklep Internetowy pod adresem www.muzycznarodzina.pl
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić:a) za pośrednictwem zarejestrowanego zgodnie z § 3. konta klienta;b) z pominięciem procedury rejestracji – poprzez poprawne wypełnienie wszystkich danych oznaczonych jako wymagane w formularzu zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia wraz ze wskazaniem numeru zamówienia generowanego przez system obsługujący Sklep Internetowy. Informacja ta nie stanowi potwierdzenia przez Sklep Internetowy możliwości realizacji zamówienia.
 4. Proces zamówienia składa się z następujących kroków:a) wyboru Towarów;b) złożenia zamówienia;c) potwierdzenia zamówienia;d) zapłaty po uprzednim potwierdzeniu przez Sklep Internetowy złożenia zamówienia;e) potwierdzenia realizacji zamówienia;f) odbioru zamówionych Towarów.
 5. Wysyłając formularz zamówienia Klient składa ofertę kupna Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).
 6. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy (przyjęcia oferty Klienta).
 7. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

5. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e mail: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com 
 6. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj 
  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że produkty dostępne w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Klient nie nabywa żadnych praw do utworów graficznych, tekstowych, zapisów nutowych oraz audio i video, a także bazy danych i układu strony www.muzycznarodzina.pl
 4. Prawa własności intelektualnej do Sklepu Internetowego oraz tego co jest w nim zawarte posiada jedynie Wydawnictwo Muzyczna Rodzina.
 5. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Sklepu Internetowego i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymanie tego punktu regulaminu oznacza świadome łamanie prawa przez Użytkownika.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia jest oznaczony dla każdego z Towarów z osobna i liczony jest od momentu dostarczenia Klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia drogą elektroniczną.
 2. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy wynoszący od 1 do 2 dni roboczych. Termin może zostać wydłużony ze względu na opóźnienia wynikające z wydłużenia realizacji zleceń firm przewozowych.
 3. W przypadku zamówienia kilku Towarów o różnym czasie realizacji zamówienia ostateczny czas realizacji będzie równy najdłuższemu z podanych czasów realizacji.
 4. Aktualny status realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów
  po zalogowaniu się na konto, w zakładce „Zamówienia”.

8. DOSTAWA PRODUKTU ELEKTRONICZNEGO

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 72 godziny od dokonania płatności.

9. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące formy płatności:
 • 1.1.1. płatność przelewem elektronicznym poprzez system płatności Przelewy24.pl
 • 1.1.2. płatność tradycyjnym przelewem na wskazane konto bankowe
 • Towar może być dostarczony do Klienta przez firmę kurierską, paczkomaty lub odebrany osobiście po uprzednim uzgodnieniu warunków odbioru, wyłącznie na terenie Warszawy
 1. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i uwidoczniony jest w trakcie składania zamówienia.
 3. Przy odbiorze przesyłki niezależnie od wybranej formy odbioru Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia jej zawartości i ewentualnego zwrotu.
 4. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci rachunku sprzedaży krajowej lub faktury sprzedaży krajowej, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 5. Dostawa towarów fizycznych realizowana jest na terenie Polski. W celu wysyłki zagranicznej towarów prosimy o kontakt: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu, dotyczący odstąpienia od umowy (§7), nie dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego w sklepie internetowym towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 4. Zwracany towar nie powinien nosić cech używania (powinien być oryginalnie zafoliowany) oraz powinien być przesłany wraz z załączonym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
 7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 9. Sklep Internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym Towary grawerowane na życzenie Klienta;
 • w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827).
 2. Zwracany Towar należy przesyłać na adres: ul. Pietraszewicza „Lota” 11/22 02-790 Warszawa

11. REKLAMACJE

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje dotyczące produktów cyfrowych należy składać w formie elektronicznej na adres: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com
 3. Dotyczące produktów fizycznych należy składać w formie listownej na adres: Wydawnictwo Muzyczna Rodzina ul. Pietraszewicza Lota 11/22 02-790 Warszawa
 4. Reklamowany Towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie, dołączyć do niego dowód zakupu oraz opis reklamacji, o którym mowa w § 8 ust. 2 i przesłać na adres podany w § 8 ust. 2.
 5. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.
 6. Klient pokrywa koszt przesyłki reklamowego Towaru chyba że Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie.

12. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać, mailowo pod adres: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com 
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

13. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

14. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa Muzyczna Rodzina jest Wydawnictwo Muzyczna Rodzina którego właścicielem jest Dominik Chmurski ul. Pietraszewicza „Lota” 11 m 22, 02-790 Warszawa, NIP: 9512254872, REGON: 386939123
 2. Dane osobowe Klienta zebrane zostały w celu umożliwiania korzystania ze Sklepu Internetowego, wystawienia Karty Stałego Klienta, a także w celu uatrakcyjnienia zakupów dokonywanych przez Klienta.
 3. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
 4. Wysyłanie przez Wydawnictwo Muzyczna Rodzina do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

15. PLIKI COOKIES

 1. Przez korzystanie ze Sklepu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używaniem przez Sklep ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Cookies to pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie Użytkownika, podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez www.muzycznarodzina.pl pliki cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa Muzyczna Rodzina na przykład Użytkownik może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Sklepu Internetowego bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

16. DANE KONTAKTOWE

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w następujący sposób
 • pocztą pod adresem: ul. Pietraszewicza „Lota” 11/22 02-790 Warszawa
 • za pośrednictwem e-mail: wydawnictwomuzycznarodzina@gmail.com

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.muzycznarodzina.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia.
 3. Sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 4. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu